کرج – عظیمیه – میدان مهران – فروشگاه سپه – طبقه 3 – واحد 18